Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Kupující objednává zboží, respektive uzavírá smlouvu na dálku s prodávajícím elektronicky odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Kupující je povinen uvést následující údaje:

 

jméno a příjmení kupujícího,
adresu kupujícího,
druh a množství zboží,
adresu dodání zboží,
telefonický a emailový kontakt,
pokud je kupující právnická osoba musí uvést IČO a DIČ, plátci DPH uvádějí i IČ DPH. V daném případě se smluvní vztah řídí ustanoveními obchodního zákoníku o kupní smlouvě.
Objednávka odeslána prodávajícímu se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 43a občanského zákoníku. Kupující má možnost návrh na uzavření smlouvy odvolat nebo zrušit pouze způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Po obdržení objednávky prodávající potvrdí objednávku emailem, čímž dojde k přijetí návrhu ve smyslu § 43c občanského zákoníku a tím k uzavření kupní smlouvy na dálku. Potvrzená objednávka musí obsahovat údaje o způsobu a termínu dodání zboží.

2. STRANY

 

PRODÁVAJÍCÍ: Central a.s.
IČO: 50817604
DIČ: 2120487721

IČ DPH: SK2120487721
Banka: VÚB
IBAN: SK4502000000003819205454

KONTROLNÍ ÚŘAD: Inspektorát SOI pro Ústecký kraj, Predmestská 71, Žilina, 010 79

 

KUPUJÍCÍ: Fyzická nebo právnická osoba, která si závazně objednala zboží a která řádně a pravdivě uvedla údaje potřebné k její identifikaci tak jak jsou požadovány v těchto Obchodních podmínkách.

 

3. POPIS ZBOŽÍ A CENA
Popisy jednotlivých položek zboží s cenami jsou uvedeny v příslušných sekcích. Fotografie jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečnosti. Všechny ceny jsou včetně DPH.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY
Termín dodání zboží označeného jako "SKLADEM" je v průběhu 24 - 72 hodin v závislosti od času objednávky. Prodávající splní tuto povinnost předáním zboží do rukou přepravce. Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Prodávající je povinen doručit kupujícímu spolu se zbožím písemné informace o jeho totožnosti, popis zboží nebo služby. Zboží posíláme jen v ČR.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti při dodání zboží, pokud není dohodnuto jinak. Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne 500,00 EUR, má prodávající právo požadovat o zálohovou platbu ve výši 20% kupní ceny. V odůvodněných případech má právo kupující požadovat až 100% kupní ceny jako zálohovou platbu. Prodávající zašle spolu se zbožím daňový doklad - fakturu.

 

6. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Na veškeré prodávané zboží, pokud není určeno u zboží jinak, je poskytována záruční doba v trvání min.24 měsíců od data prodeje. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že vada byla způsobena mechanickým poškozením výrobku, provozováním nebo skladováním výrobku v nevhodných podmínkách. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu smlouvy od dopravce.
Odpovědnost za vady zjištěné před převzetím zboží nese prodávající. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka je povinen kupující reklamovat písemně nejpozději poslední den záruční doby.

Kupující má právo požadovat odstranění záručních vad v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že není možné záruční vady odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz.

V případě reklamace je kupující povinen doručit zboží na adresu predávajúceho.Po obdržení zboží spolu s dokladem o koupi a písemné reklamací je prodávající povinen do 30 dnů písemně seznámit kupujícího s výsledkem reklamačního řízení.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednávka zboží - kupní smlouva má charakter spotřebitelské smlouvy, která byla uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku. Ve smyslu § 7 odst. 1 / a zákona č. 102/2014 Sb. je kupující oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, který musí vrátit na vlastní náklady, prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou (uveďte prosím požadované informace podle vzoru:

 

INFORMACE POŽADOVANÉ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Komu ....................................

- Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ..............

- Datum objednání / datum obdržení * ..............

- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............

- Datum ..............

* Nehodící se škrtněte.

 

zaslané na ********************** nebo na poštovní adresu společnosti.

Zboží nesmí být poškozen nebo opotřebován. Zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s dokladem o koupi. Při

splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud kupující odmítá převzít si objednané zboží (toto neplatí, pokud doručováno zboží svojí kvalitou, množstvím nebo druhem neodpovídá zboží objednanému), má prodávající právo žádat od objednatele uhrazení nákladů spojených s doručováním objednaného zboží.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nebudou poskytnuty třetímu subjektu: Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašich nákupech.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě emailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace dostávat, kontaktujte nás, prosím.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami prodeje a že s těmito souhlasí. Práva kupujícího jsou uvedeny v paragrafech 622 a 623 OZ.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou www.mincenapredaj.sk a stribronaprodej.cz je:

 

Central a.s.

Plavisko 7

034 01 Ružomberok

IČO: 50817604

DIČ: 2120487721

Bankovní spojení: VUB A.Ş: SK45 0200 0000 0038 1920 5454

Zapsán v odd .: vložka číslo 10918 / L v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina

E-mail: info@mincenapredaj.sk

Tel. číslo: 0948 190 205

 

pojmy

Prodávající - společnost Central, a.s., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím E-shopu prodává Zboží

Kupující - fyzická či právnická osoba, která nakupuje Zboží prostřednictvím internetového obchodu na doméně www.mincenapredaj.sk , stribronaprodej.cz

 

E-shop - internetový obchod Prodávajícího umístěn na doméně www.mincenapredaj.sk a stribronaprodej.cz

Zboží - zboží nabízené prostřednictvím E-shopu

 

Objednávka - úkon Kupujícího v souvislosti s E-shopem, který vyjadřuje vůli Kupujícího nakoupit Zboží v E-shopu, je odeslána prostřednictvím E-shopu na emailovou adresu prodávajícího. Objednávka musí obsahovat následující údaje: osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, e-mail, fakturační adresu, doručovací adresu, případně název firmy, IČO, DIČ), název zboží, počet kusů a způsob doručení

Cena - celková cena uvedená v potvrzené Objednávce

Poštovné - cena za dopravu Zboží ke Kupujícímu a případně manipulaci s Zbožím

VOP - tyto Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

 

Obecná ustanovení

1. VOP upravují

- proces nákupu Zboží Kupujícím prostřednictvím E-shopu,

- podmínky prodeje a nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího,

- práva a povinnosti smluvních stran, t. j. Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží prostřednictvím E-shopu prodávajícího

2. Tyto VOP ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a Kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito VOP.

 

Objednávka a uzavření smlouvy

1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá Kupující Prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře E-shopu, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy.

2. Objednávku Kupující dokončí stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku". Předtím je Kupující povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zakliknutím tlačítka "Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami".

3. Odesláním Objednávky, t. j. stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku" Kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil / byl Prodávajícím informován o:

- vlastnostech Zboží,

- celkové Cene, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit

- podmínkách nákupu v souladu s těmito VOP

a souhlasí s nimi.

4. Po vytvoření objednávky bude tato objednávka registrována v systému E-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího:

- potvrzení objednávky s přiloženou fakturou

- údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, místě a způsobu doručení

5. Doručením potvrzení o přijetí objednávky podle bodu 4. tohoto článku VOP Kupujícímu se smlouva o koupi Zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v Objednávce specifikovaného Zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek odsouhlasených VOP.

6. Veškeré objednávky podané prostřednictvím E-shopu www.mincenapredaj.sk jsou závazné.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout / nepřijmout objednávku v případě:

- překročení počtu přijatých objednávek nad výšku disponibilních zásob Zboží,

- že údaje uvedené o Kupujícím nebo o místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné a tento jejich neopraví ani po výzvě Prodávajícího

- pokud Kupující v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu,

- že ceny, zveřejněné v Eshopu byly uvedeny nesprávné

- v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě.

V případě odmítnutí / nepřijetí objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu.

 

Platební a dodací podmínky

1. Veškeré ceny zboží v Objednávce iv E-shopu jsou konečné a platné v době Objednávky. Prodávající není plátcem DPH. Předmětem kupní smlouvy jsou i Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího.

2. Cenu podle Objednávky může Kupující uhradit bankovním převodem na základě vystavené faktury se splatností 1 kalendářní den nebo dobírkou, čili předáním hotovosti doručovateli při přebírání Zboží.

3. Úhradou se rozumí moment připsání Ceny na účet prodávajícího.

4. V případě, že Kupující nezaplatí Prodávajícímu celou kupní cenu, Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží Kupujícímu.

5. Prodávající se zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu ve lhůtě dostupnosti uvedené u zboží na stránce E-shopu od uhrazení Ceny Objednávky respektive od uzavření kupní smlouvy, pokud je zvolena úhrada Ceny dobírkou.

6. Prodávající dodá Kupujícímu objednané Zboží na adresu, kterou Kupující uvedl jako dodací adresu v Objednávce.

7. V případě nedostupnosti Zboží nebo prodloužení dodací lhůty nezávisle na vůli Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo prodloužit termín dodání o dobu trvání překážky. O této skutečnosti Prodávající neprodleně informuje Kupujícího.

8. V případě, že Prodávající nebude moci uspokojit objednávku ani po této prodloužené lhůtě, má Kupující právo požádat Prodávajícího o vrácení celé kupní ceny Zboží, kterou uhradil. Prodávající musí takovému požadavku vyhovět a vrátit celou uhrazenou cenu Zboží kupujícímu bankovním převodem do 7 kalendářních dnů.

9. Pokud Kupující zvolil v Objednávce osobní odběr, informuje Prodávající Kupujícího o možném termínu odběru. Osobní odběr je možný na adrese sídla společnosti pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodli na jiném místě.

10. Pokud Kupující zvolil v Objednávce odložené dodání, Objednané zboží po zaplacení bude uskladněn u prodávajícího až do vyžádání si odeslání spolu s dalšími objednávkami zákazníka, přičemž poplatek za dodání bude účtován pouze jedenkrát. Pro hromadné odeslání je třeba tento požadavek uvést v poznámce poslední objednávky případně dodatečně e-mailem na info@mincenapredaj.sk

11. V ostatních případech je Zboží odesílané prostřednictvím společnosti DHL Parcel Slovensko spol.s.r.o., vždy bezpečně zabalen a pojištěn na plnou hodnotu Zboží.

12. Kupující je povinen zajistit, aby v den dodání Zboží byla v místě dodání přítomna osoba, která zásilku převezme.

13. Cenu poštovného a pojistného hradí Kupující Prodávajícímu spolu s konečnou cenou Zboží. Cena zahrnuje náklady na přepravu, pojištění Zboží na plnou hodnotu a balné. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na stránce E-shopu.

14. V případě, že Kupujícímu nebude doručena zásilka, o odeslání níž byl informován Prodávajícím nebo je zásilka poškozena (v takovém případě odmítne zásilku převzít), je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího telefonicky, případně emailem.

 

Odstoupení od smlouvy a reklamační podmínky

1. Kupující nemůže podle § 7 odst. 6 písm. b) zákona č. 102/2014 Sb. odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky, případně její části, pokud není možné Zboží dodat z technických důvodů v požadované lhůtě nebo za podmínek vytvořené objednávky, pokud Zboží již není dostupný nebo se jeho cena účtovaná ze strany dodavatele výrazným způsobem změnila. V případě, že tato situace nastane, bude Prodávající okamžitě informovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část sumy, nebo celou částku objednávky a nedojde k dohodě, Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu do 7 kalendářních dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za Zboží.

3. Záruční doba Zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Reklamace se uplatňují pouze u Prodávajícího. Kupující je povinen podat reklamaci písemně, a to buď zasláním mailu na adresu stribronaprodejeshop@gmail.com nebo na adresu sídla Prodávajícího. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu, pak jak se o va

-

Copyright 2019 - 2023 © stribronaprodej.cz